ترفندهایی برای جذب و آموزش سازمان نخبگان برای حمایت از سفیدپوستان