ترجمه COVID-19: شما بیمارستان صحرایی را دوباره فعال کنید