ترجمه COVID-19: آزمایش بالینی آمریکایی در مورد درمان آنتی بادی مونوکلونال