تخم های فسیلی یافت شده هنوز جنین لاک پشت های غول پیکر ماقبل تاریخ هستند