تحقیقات مشکوک است که لباس کریسمس باعث شیوع در کالیفرنیا شده است