تجارت کوچک “موتور کوچک” است که اقتصاد جهان را نجات می دهد