تایلند پیشنهاد تعلیق موقت ورود شهروندان انگلیس را دارد