تایلند نیمی از جمعیت خود را تا سال 2021 به طور رایگان واکسینه خواهد کرد