تایلند منع رفت و آمد شبانه تا پایان ماه سپتامبر برقرار است