تایلند در حال بررسی محدودیت های شدیدتر برای مقابله با موج دوم است