تایلند برنامه واکسیناسیون علیه COVID-19 را اعلام کرده است