تایلند اقدامات شدیدی را در “منطقه قرمز” اعمال می کند