تایلند از تمدید وضعیت اضطراری تا پایان فوریه 2021 خبر داده است.