بیماری همه گیر COVID-19 تقاضای جراحی پلاستیک در کره را تحریک می کند