بیمارستان آمریکا به دلیل امتناع از دریافت واکسن علیه COVID-19 ، حقوق 178 کارمند را کاهش می دهد