بیش از 4800 قوطی بستنی در چین حاوی ویروسی است که باعث ایجاد COVID-19 می شود