بیش از 40 میلیون دوز واکسن COVID-19 در سراسر جهان توزیع شده است