بیش از 3 میلیون مورد را ثبت کرده است – فرانسه پیشگیری از شیوع بیماری را افزایش داده است