بیش از 1000 وسیله نقلیه در مرکز ژاپن به دلیل برف و برف ازدحام است