بیش از دوازده پزشک اندونزیایی علی رغم واکسینه شدن در دو دوز ، درگذشتند