بیشتر جمهوری خواهان با برکناری رئیس جمهور ترامپ مخالف هستند