بولیوی در حال انجام یک آزمایش آزمایشی سریع و رایگان است