به نظر نمی رسد دلیل سقوط هواپیما در اندونزی یک اشتباه در طراحی باشد