به طور مخفیانه یک تونل جامد از خانه تا محل عاشق حفر کنید