به اتوبوسهای حامل سربازان سوری حمله شده و 15 نفر کشته شدند