“بهشت توریستی” هاوایی به خانه هزاران مرغ وحشی تبدیل شده است