بلومبرگ: اقتصاد روسیه در شرایط خوبی برای رشد در سال 2021 قرار دارد