بعد از شورش COVID-19 در کنگره آمریکا “فوق العاده آلوده” خواهد شد؟