بسیاری از مقررات گمرکی و اتاق های انتقال برای مسافرانی که بین انگلیس و فرانسه سفر می کنند