بسیاری از مردم پس از شرکت در شورش های ساختمان کنگره آمریکا اخراج شدند