بسیاری از شرکت های هواپیمایی بین المللی پرواز به آفریقای جنوبی را متوقف کرده اند