بسیاری از شرکت های هواپیمایی ایالات متحده از آزمون جهانی COVID-19 پشتیبانی می کنند