بسیاری از آمریکایی ها هنوز ابزار و تجهیزات دیجیتالی برای کار در خانه ندارند