برنامه اقدام برای اولین روز تصویب موقعیت جدید آقای بایدن