بررسی اثر واکسن دو دوزه در برابر واریانت موجود در هند