برج ایفل به دلیل COVID-19 پس از 9 ماه تعطیلی از گردشگران پذیرایی می کند