با نگاهی به کل صحنه ساختمان کنگره آمریکا ، وی مورد حمله جدی قرار گرفت