با سقوط از ارتفاع 3.6 کیلومتری کویر ، آیفون همچنان کار می کند