بانک جهانی موافقت می کند بودجه را برای مبارزه با تغییرات آب و هوا افزایش دهد