بازدیدکنندگان از ایالات متحده به محض ورود به فرودگاه باید قرنطینه شوند