این کمبودها هند را مجبور می کند تا به سرعت سیاست واکسیناسیون خود را علیه COVID-19 تنظیم کند