این کشاورز 52 میلیارد دانگ برای ساخت عجیب ترین ساختمان در چین هزینه کرده است