این سرزمین کمی شناخته شده به طور معجزه آسایی 119 درصد از مردم را واکسینه کرده است