این اپیدمی در بسیاری از کشورهای آسیایی همچنان در حال توسعه است