این اعتراضات از کنگره ایالات متحده به بسیاری از پارلمان های ایالت گسترش یافت