ایران گفته است که می تواند اقدامات هسته ای را لغو کند