ایران شرکت های خارجی را از آزمایش واکسن بر روی انسان منع می کند