ایران ادعا می کند می تواند اورانیوم را با خلوص 90 درصد غنی سازی کند.