ایران اتهامات خود را در مورد پایگاه تروریستی القاعده رد می کند