ایتالیا قصد دارد محدودیت های رویدادهای فرهنگی و ورزشی را کاهش دهد